Ενότητες Εργασίας

1. Διαχείριση Έργου

Ο στόχος της ΕΕ1 είναι η ομαλή διεξαγωγή του έργου και η διασφάλιση της επίτευξης των στόχων, με την θεσμοθέτηση σχετικών διαδικασιών και με την πραγματοποίηση αποτελεσματικής εποπτείας, συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα και την τεχνογνωσία όλων των συμμετεχόντων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση του σχεδίου εργασιών.

Υπεύθυνος Φορέας: ΕΜΠ

2. Απαιτήσεις, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Συστήματος

Στα πλαίσια της ΕΕ2 θα καθοριστούν οι κλινικές/τεχνικές απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και η αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου συστήματος SAFE-AORTA. Περιλαμβάνεται επίσης η οριζόντια εργασία σχεδιασμού και ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής.

Υπεύθυνος Φορέας: ΠΔΜ

3. Συλλογή και Ενοποίηση Κλινικών Δεδομένων

Η ΕΕ3 περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υποδομής δεδομένων νέφους (cloud data infrastructure) καθώς και όλες τις κλινικές μελέτες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του έργου για την απόκτηση των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη και την επικύρωση των αλγορίθμων/μοντέλων ML και DL για την πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου σε εξατομικευμένο επίπεδο. Επιπλέον, στα πλαίσια της προοπτικής κλινικής, θα διεξαχθούν παράλληλες-πιλοτικές μελέτες που θα περιλαμβάνουν φορητές συσκευές χειρός (wearables), εξετάσεις ποζιτρονικής-αξονικής τομογραφίας (PET-CT) και εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας ροής (4D Flow MRI) σε ξεχωριστά υποσύνολα ασθενών. Ο στόχος των παράλληλων-πιλοτικών μελετών είναι η συλλογή δεδομένων για την περαιτέρω εξατομίκευση και επικύρωση των υπολογιστικών προσομοιώσεων (στα πλαίσια των Εργασιών 5.3 και 5.4) καθώς και η ανεύρεση καινοτόμων ψηφιακών βιοδεικτών. Στο τέλος του έργου, θα συνταχθούν ξεχωριστές εκθέσεις για την αναδρομική και την προοπτική κλινική μελέτη όπου θα διευκρινίζεται το πρωτόκολλο, το είδος και ο αριθμός των δεδομένων που συλλέχθηκαν.

Υπεύθυνος Φορέας: ΕΜΠ

4. Ψηφιακό Δίδυμο Αορτής

Ο στόχος της ΕΕ4 είναι η ανάπτυξη του ΨηφιΔΑ που αποτελεί τον πυρήνα του ΣΥΠΟΚΑ και θα παρέχει τους μη επεμβατικούς βιοδείκτες (μορφολογικά, αιμοδυναμικά και εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά). Στο πλαίσιο της ΕΕ4, θα επικυρωθεί και θα αξιολογηθεί η απόδοση όλων των μονάδων του ΨηφιΔΑ.

Υπεύθυνος Φορέας: ΠΚ

5. Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων

Ο στόχος της ΕΕ5 είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης και βαθιών γεννητικών μοντέλων για την πρόβλεψη του κινδύνου ρήξης και της (μορφολογικής) εξέλιξης του ΑΚΑ βάσει των ΨηφιΔΑ των ασθενών. Τα επιμέρους μοντέλα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα ενσωματωθούν σε ένα τελικό σύστημα, δηλαδή στο SAFE-AORTA ΣΥΠΟΚΑ.

Υπεύθυνος Φορέας: ΕΛΜΕΠΑ

6. Διάχυση και Εκμετάλλευση Αποτελεσμάτων

Οι στόχοι της ΕΕ6 είναι: (i) να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων, (ii) να επιταχύνει τη μετάβαση των αποτελεσμάτων της βιοϊατρικής και κλινικής έρευνας στην κλινική χρήση μέσω σαφώς καθορισμένων δραστηριοτήτων διάδοσης και επικοινωνίας, (iii) να εισάγει και ενισχύσει τη διείσδυση των εργαλείων, μοντέλων, αλγορίθμων του SAFE AORTA στον βιομηχανικό τομέα, (iv) η αμοιβαία μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, αρχών δημόσιας υγείας, ΜΜΕ στο τομέα της ΤΝ, ρυθμιστικών αρχών και άλλους.

Υπεύθυνος Φορέας: ΠΑΠΕΛ